Гриша Ганчев с колосални приходи през тази година

0

„Петрол“ АД удържа тенденцията за ръст на приходите и печалбата и за деветмесечието, вижда се от консолидирания отчет на дружеството за периода. Документите са публикувани на сайта x3news.com. Както е известно, дружеството е собственост на боса на ЦСКА-София Гриша Ганчев, който е и председател на УС на корпоративната структура.

Продажбите на дружеството за деветмесечието нарастват до 565,411 млн. лева в сравнение с 365,027 млн. лева година по-рано, или с почти 55%. Общите приходи на компанията са за 568,391 млн. лева за отчетния период в сравнение с 368,161 млн. лева година по-рано.

Само за третото тримесечие на годината продажбите на „Петрол“ достигат 236,232 млн. лева в сравнение с 202,922 млн. лева за второто тримесечие и 150,025 млн. лева за третото тримесечие на 2021 г. В сравнение с второто тримесечие продажбите нарастват с 16,41%, а на годишна база увеличението достига 57,46%.

Ръстът на продажбите е отразен в силното увеличение на балансовата стойност на продадените активи до 507,995 млн. лева към края на септември от 317,465 млн. лева към края на септември 2021 г., или с 60% за една година.

Балансовата стойност на продадените активи е основен двигател за ръста на разходите на компанията, които достигат 561,03 млн. лева към края на септември в сравнение с 368,458 млн. лева към края на септември 2021 г., или са с 52,26% повече на годишна база.

С почти 90% на годишна база нарастват и разходите за материали на „Петрол“ до 5,525 млн. лева за деветмесечието от 2,911 млн. лева година по-рано. Останалите основни разходни пера остават относително стабилни, като отчитат пренебрежими изменения.

Дружеството приключва деветмесечието с печалба от над 7,2 млн. лева при загуба в размер на 234 хил. лева година по-рано.

Нетният паричен поток от оперативна дейност към края на септември е отрицателен в размер на 10,938 млн. лева при положителен в размер на 8,186 млн. лева година по-рано въпреки ръста на постъпленията от клиенти. Натискът е заради силно увеличените плащания към доставчици, чиито цени също са нагоре.

Нетният оперативен поток от инвестиционна  дейност е положителен в размер на 4,055 млн. лева при 1,1 млн. лева година по-рано. Нетният поток от финансова дейност е положителен в размер на 5,234 млн. лева при отрицателен в размер на 9,096 млн. лева година по-рано.

Дружеството намалява паричните средства в края на септември до 2,378 млн. лева от 2,969 млн. лева към края на септември 2021 г., или с почти 20%. В началото на годината паричните средства са били в размер на 4,027 млн. лева, т.е. към края на септември има спад от 41%.

В последната година акциите на „Петрол“ поевтиняват с почти 35%.