май 20, 7 месеца по-рано

Как Кирил Домусчиев купи целия български флот

http://www.kotasport.com/wp-content/uploads/2017/05/ДОМУСЧИЕВ.jpgКак Кирил Домусчиев купи целия български флот
header_spot

БМФ беше при­ва­ти­зи­рано една година преди да прик­лючи ман­дата на Трой­ната коа­ли­ция. Апе­тит към БМФ за първи път про­яви пра­ви­тел­с­т­вото на НДСВ. При­чина за това може би е факта, че в момента на при­е­ма­нето на властта от НДСВ, БМФ има близо 80 мили­она резерв, по думи на екипа управ­ля­вал дру­жес­т­вото по това време. Това явно се е видяло за недос­та­тъчно за екипа на царя нато­ва­рен с тази задача и ръко­вод­с­т­вото на БМФ беше сменено.Чрез уме­лите си дейс­т­вия новото ръко­вод­с­тво само след 2 години доведе БМФ до мили­они загуби. Сме­ниха изпъл­ни­тел­ния дирек­тор, но дали заради това или поради покач­ва­нето на нав­лата, БМФ започна да излиза от бла­тото. Обаче вре­мето до края на ман­дата се оказа твърде късо за при­ва­ти­за­ция, неза­ви­симо че имаше наченки на стра­те­гия за при­ва­ти­за­ци­ята. След като БСП решиха да управ­ля­ват в съот­но­ше­ние 8:5:3 и бе съз­да­дена трой­ната коа­ли­ция и в управ­ля­ва­щите струк­тури на БМФ не нас­тъ­пиха същес­т­вени изме­не­ния. Печал­бата стигна близо до 80 мили­она годишно и апе­ти­тите за при­ва­ти­за­ция нарас­наха. Започна да се търси схема за при­ва­ти­за­ция, която да изк­лючи учас­ти­ето на неу­добни учас­т­ници. Така се стигна до една от схе­мите, голям чар­тьор и кора­бен мени­джър. Голе­мият чар­тьор ще оси­гури това­рите, а мени­джъра управ­ле­ни­ето. По мне­ни­ето на много спе­ци­а­листи в кораб­ния биз­нес, чар­тьора няма инте­рес да става и пре­воз­вач, тъй като той има инте­рес да наеме най-изгодния пре­воз­вач. Може би при­чи­ната да се избере схема, в която да учас­тва чар­тьор е имено да учас­тва точно опре­де­лен чар­тьор, с който може да се нап­рави пред­ва­ри­телна уго­ворка. Появи се обаче един бъл­гар­ски чар­тьор, за който при­ва­ти­за­то­рите явно не се бяха сетили и се наложи да му под­с­ка­жат, че учас­ти­ето му е неп­ри­ем­ливо. Въп­реки, че този чар­тьор имаше и парите и това­рите той се отказа от учас­тие в при­ва­ти­за­ци­ята, най-вероятно в инте­рес да не бъде раз­с­т­рой­вана бъде­щата му дейност.

Така един­с­т­вен учас­т­ник в зак­лю­чи­тел­ната фаза на при­ва­ти­за­ци­ята се оказа КЕЙ ДЖИ МАРИТАЙМ ШИПИНГ. Соб­с­т­ве­ници на това дру­жес­тво са АДВАНС ПРОПЪРТИС с 30% и КЕЙ ДЖИ МАРИТАЙМ ПАРТНЪРС с 70% учас­тие. Соб­с­т­ве­ници на АДВАНС ПРОПЪРТИС са бра­тята Георги и Кирил Домус­чи­еви с равно учас­тие, а на КЕЙ ДЖИ МАРИТАЙМ ПАРТНЪРС са гер­ман­с­ката “МАРТРЕЙД Шипинг и Тран­с­порт” (чар­тьор) с 99% и индийс­ката “Акорд Шип Мена­дж­мънт” (мени­джър) с 1% участие.

Кои са “Акорд Шип Мена­дж­мънт” няма сми­съл да обсъж­даме, първо поради нищож­ния про­цент и второ понеже управ­ле­ни­ето на БМФ не бе поето от тази ком­па­ния. Смя­таме, че учас­ти­ето им е фор­мално тъй като съг­ласно стра­те­ги­ята за при­ва­ти­за­ция в кон­сор­ци­ума трябва да има кора­бен менижър.

Кои са МАРТРЕЙД Шипинг и Тран­с­порт. Ето извадка от сайта на МАРТРЕЙД Шипинг и Тран­с­порт: „Нашатацел катоIQ MartradeGroupе да пред­ло­жиминтег­ри­ранилогис­тичниуслугиза сто­ма­но­до­бив­ната про­миш­ле­ност …”. Преди при­ва­ти­за­ци­ята на БМФ, по време на прес­кон­фе­рен­ция, на въп­рос на жур­на­лист «Защо за фир­мата няма много пуб­лична инфор­ма­ция», управ­ля­ва­щият дирек­тор на Маrtrade, Крас­тен Ролинг обясни: “При­чи­ната е, че сме час­тна ком­па­ния, която се отдели от Thyssen Krupp през 1993 г. Като опе­ра­тор тран­с­пор­ти­рахме първо техни товари, после раз­ши­рихме дей­ността си”.

Кирил Домусчиев (вдясно) и немският партньор Крастен Ролинг.Кирил Домус­чиев (вдясно) и нем­с­кият пар­т­ньор Крас­тен Ролинг.

Кои са в дейс­т­ви­тел­ност МАРТРЕЙД Шипинг и Тран­с­порт може само да се пред­по­лага?
След 1993 г. БМФ е имало кораби чар­ти­рани от МАРТРЕЙД Шипинг и Тран­с­порт. По думите на някои от орга­ни­за­то­рите отго­ва­рящи за чар­ти­ра­ните кораби пре­об­ла­да­ва­щия език, който са поз­вали в офи­сите на МАРТРЕЙД Шипинг и Тран­с­порт е бил рус­кия. Може би това не е слу­чайно имайки пред вид, че МАРТРЕЙД Шипинг и Тран­с­порт имат пред­с­та­ви­тел­с­тво, дъщерно дру­жес­тво и прис­та­ни­щен тер­ми­нал в Одеса, от който тер­ми­нал отпъ­ту­ват към близ­кия и сред­ния изток основно метали про­из­ве­дени в Украйна. Дали има в МАРТРЕЙД Шипинг и Тран­с­порт учас­тие на одес­ките евреи може само да се пред­по­лага.
Знае се само, че аргу­мен­тите на при­ва­ти­за­то­рите от типа: „чар­тьора ще оси­гури ноу хау и товари” не се сбъд­наха, а може би тези аргу­менти са били мними, изказ­вани с цел заб­луда на общес­т­вото. Рабо­те­щите в БМФ знаят, че само няколко кораба пре­во­зиха метали на чар­тьора и то основно през пър­вата година след при­ва­ти­за­ци­ята.
Всичко това още вед­нъж навежда на пред­по­ло­же­ни­ето, че учас­ти­ето на МАРТРЕЙД Шипинг и Тран­с­порт е фор­мално и е прес­лед­вало други цели, а не огла­ся­ва­ното преди при­ва­ти­за­ци­ята. Има още две неща в полза на това пред­по­ло­же­ние:
1. Извадка от вес­т­ник „Капи­тал” преди при­ва­ти­за­ци­ята: Новост е също така, че при­ва­ти­за­ци­он­ната цена от 440 млн. лева ще бъде пла­тена основно от бъл­гар­с­кия учас­т­ник в кон­сор­ци­ума — бра­тята Кирил и Георги Домус­чи­еви. “В този кон­сор­циум ние сме финан­со­вият инвес­ти­тор, а нем­ците дават ноу-хау и нови пазари. Затова ние пла­щаме голяма част от цената,” каза за “Капи­тал” Кирил Домус­чиев.
2. Отсъс­т­ви­ето в момента на пред­с­та­ви­тели на МАРТРЕЙД Шипинг и Тран­с­порт в управ­ле­ни­ето на БМФ, докато в нача­лото имаше нем­ско учас­тие, както в над­зор­ния така и в упра­ви­тел­ния съвет. Ето със­тава на управ­ле­ни­ето на БМФ в момента:
Над­зо­рен съвет:
– Георги Пет­ров Домус­чиев
– КИРИЛ ПЕТРОВ ДОМУСЧИЕВ
– Явор Ива­нов Илиев
Упра­ви­те­лен съвет:
– АЛЕКСАНДЪР ЯНЧЕВ КАЛЧЕВ
– ГЕОРГИ АНДОНОВ ТАШУКОВ
– ЕМИЛ НИКОЛАЕВ КОЛЕВ
– ЗЛАТИНА КОСТОВА АНГЕЛОВА
–КРАСИМИР ХРИСТОВ ВЪЛЧЕВ
–КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА
За въп­роса, кои от власт има­щите са имали инте­рес МАРТРЕЙД Шипинг и Тран­с­порт да учас­тва в при­ва­ти­за­ци­ята, без да даде образно казано един лев и без да оси­гу­рява неп­ре­къс­нато товари на БМФ, ние пре­дос­та­вяме фак­тите и оста­вяме всеки сам да намери отговора.

В АДВАНС ПРОПЪРТИС бра­тята Георги и Кирил Домус­чи­еви имат равно учас­тие. За това кои са бра­тята Георги и Кирил Домус­чи­еви е писано много в пре­сата. Ето една любо­питна под­роб­ност.
В сло­вото си пре­зи­дента Георги Пър­ва­нов при чес­т­ва­нето на 50-годишнината на 5-то СОУ “П. Р. Сла­вей­ков” в Пер­ник 12-05-2005 15:00 казва след­ното: „Не мога да не изкажа сво­ите пос­ла­ния към съу­че­ни­ците и съви­пус­к­ни­ците си. Сигурно някои от тях са тук, а други задочно биха могли да полу­чат това пос­ла­ние. Във всеки слу­чай няма да заб­равя онези при­я­тел­ски мигове, които съм имал с Георги Домус­чиев .…..”
Екс пре­зи­дента Георги Пър­ва­нов е роден през 1957 г., а Георги Домус­чиев е роден през 1972 г., т.е. между два­мата има 15 години раз­лика. Инте­ресно е как хора с 15 години раз­лика се оказ­ват съу­че­ници или съви­пус­к­ници. Ако екс пре­зи­дента е сбър­кал Георги Домус­чиев с него­вия брат Кирил Домус­чиев, който е роден през 1969 г. отново има раз­лика от 11 години, а ако е имал пред вид баща им Петър Домус­чиев, който е роден 15 години преди г-н Пър­ва­нов отново не може да бъде с нито един от тях съу­че­ник или съви­пус­ник. Каква е връз­ката и на какво се осно­ва­ват при­я­тел­с­ките мигове между г-н Пър­ва­нов и гос­по­дата Домус­чи­еви веро­ятно те си знаят, ние можем само да гадаем.

masterhouse

Сподели "Как Кирил Домусчиев купи целия български флот" през

Добавете коментар

2 Коментари

 1. 03.07.2017
  Glad to be one of several visitants on this awesome web site :
  D. Отговор
 2. 03.07.2017
  You could definitely see your enthusiasm within the paintings you write.
  The arena hopes for more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe.
  Always follow your heart. Отговор

Оставете отговор

Повече в KSport РЕТРО
14:47, 6 часа по-рано

Приказка за първия чужденец в ЦСКА, за исторически гол срещу Левски и… шокиращ арест

ЦСКА вече представи новото попълнение Хеан Карлос Бланко. Той е седмият колумбиец, който облича червения екип. В рубриката БЛИЦ Архив ще припомним за предишните колумбийци, които са играли за „червените“. Любопитното е, че сънародниците на Бланко не …

10:40, 3 дни по-рано

Милан, ЦСКА, откуп за 600 000 долара и ужасяваща смърт

Лудогорец ще премери сили с Милан на 1/16-финалите на Лига Европа през февруари. Това няма да е първият случай, в който „росонерите” ще идват в България. При последния обаче един от основните играчи на славния италиански тим преживява най-големия кош…

18:48, 5 дни по-рано

Милан срещу българи в Европа: Една загуба, легендарният отказ на Гунди, раждането на Петко Миланов

Лудогорец ще бъде четвъртият български отбор, който ще премери сили с Милан в евротурнирите. „Орлите“ бяха изпратени срещу „росонерите“ на жребия за 1/16-финалите на Лига Европа. До момента срещу „червено-черните“ …